9:23

https://us06web.zoom.us/rec/play/o7Q-TThIGaoopyk25CX0YStaMrvXfh0bYIrv6cdckvEX1YpEfzqiRt29FWUv2atAjmKXd8qUPuRy4kYt.mpG6Oo7ZUYXU-vXj