9:30

https://us06web.zoom.us/rec/play/pYWpIEHzt_BEIP3S1wsX7FTV5jc5SzV1z9F9KwLGb3Idz58nIGZ7LhjJ93sUCEShDpShynY1SLCQptLl.Y6fKQs4fRS9vuohd