9:05

https://us06web.zoom.us/rec/play/6gCNPaEEOv_BR26C8jcPCmOJjPy0Ii5LnWbvQ1floc0cITHvruKz9NoUSKWaQRaW6bn35FcMYYnppHs0.CvReq3Dx-WNbc0ab