8:32

https://us06web.zoom.us/rec/play/VZvvzWEg2O7KecXoPk9_R5vvPkwZGKkSoXK7Lvz2jKXKP_wqVszUNMw_abKHu6q6Nj1ePko5VoFArxWa.B17BmzR2eDqgDbWF