15:47

https://us06web.zoom.us/rec/play/IzHm56YEnqcfprRr0soZNhOfU07sg9GissSEdsSY4-suT61S-1UYTfRun51m-todT5w0-_nLSDo4LBu1.UpBiYSlsf0vNbc7Y