15:28

https://us06web.zoom.us/rec/play/8MC9306VSPYEXAdAzm-oKcTymrEPde0jvZVuCZl8HQri9pmAzl_uyMcNvrASsiFTFxDfodgX6hpcTv6n.C2IZ7D7LwlOKzqT1