15:57

https://us06web.zoom.us/rec/play/v9XFXj-YCSCQTc5eH2mkievryZvRiD9IvJ2LuNEaJYoxKPKvmyIiz_kdUJFKbfU_vEtjJpyAy81pXKnU.KAfBfi3vo1bwM-pa