13:32

https://us06web.zoom.us/rec/play/MzALtzdAGKbHLaDNY1hvnrCb2gVI6Rh_892e5Dwc1eUXBVE79OqGOoLnpDnnphw-2H-t7iXTxb_J8-tM.xZPbuvgh-kJVFcv8