12:25

https://us06web.zoom.us/rec/play/ST71jyiydQpFGuy6EzHkN53LoXuZ4ViM6vkwJxcmo8p7NBdZCV93eXPJHhptfhazDXk4ull_Wfw6J-Us.Yv12DhW6U-7z8SQ_