11:20

https://us06web.zoom.us/rec/play/DgpWh8qavwalVK9AnaPwpfu_azdRoJrflIyaMk1Ri3bGGPwtjwLst6pB2BlDvGyP5ZRskmEtkAW94vh-.2CpYfacML0tlO9hV