11:19

https://us06web.zoom.us/rec/play/2czLyVBepIVmg78Ssj-kWv3EkIp2kylTcXGeXenFkQLnalULtcP4ppqDAk0EDeqNMNfaquzHdY182V12.k1EHP8IIUMAysEbb