10:25

https://us06web.zoom.us/rec/play/OKHNaRWTQHxi1eJCq1yCNt-IQzHaSO8vVCx7rIrkBzsyvet9VHDpcuNx14lQwuXSTbi1vssub97B_hl0.V6Vhudh-kTOjdanj