10:28

https://us06web.zoom.us/rec/play/HEhaZhMgib5QFRVOrNcxwDdM_CCVoyLhAvO4Wbcjymaj4mRGjQEk1-zAXAUDx_5l1FvhmYYdRTm8CrYU.8nK0I3qjKdbukYG7