10:04

https://us06web.zoom.us/rec/play/VulQxfBBVcX7GY_S1s6gQHaFvHuH0EWOFeS_nrbY-46dPi3WamV5Yn-Fv6ZSMaUcjTOGvY7_QxN4m2s2.ey4MUNGkJjH3kH7K