9:40

https://us06web.zoom.us/rec/play/v222UeLN76Fu2_GjKkoIVx4srv3DQewE8OLewbkfzZ-8S01gf68zp-PA57UHLkryMI3pk-YCrcTSrfnx.NGO1fenqF7go7t8u