9:37

https://us06web.zoom.us/rec/play/4NOXxzJTaRePQ1DLM_p8Nrt0Xlkz1n-H_wGsLTkMuAMbXETMDdOLIVS_SFchCRsoKkpycfWfSDyz2O8n.wBFvMeTH9DRSLGSP