15:49

https://us06web.zoom.us/rec/play/uZREaYh6aBTwmviDKJPuOnv8xWdd-sO9F3VpYojmRcI0ksvDON6iHnAoSW0pSAVkjl1Ifgw4H3W_t4ek.NAfHhacwGLQA6A7g