13:50

https://us06web.zoom.us/rec/play/OCFaVnbpYg1dtOdoPxvPF10Id0HG38umLKX4yty_BRWF-8zU7pLZqwPx5-q0RipSO_Uot_Eek2MjqEdS.Np3iVkdyPWp5V-Ej